Biblioterapi – läkande läsning

Hos Kvinnlig Prioritet tror vi på kulturen som hjälpande kraft till ett förbättrat välmående hos människan,
ett sådant arbetssätt är biblioterapi.

Vad är Biblioterapi?

Biblioterapi kan enklast beskrivas som användningen av litteratur för att förbättra människors psykiska
hälsa. Den interaktiva biblioterapi som vår biblioterapeut Anna Karlsson praktiserar innebär gruppsamtal
där skönlitterära texter som behandlar gruppens specifika problematik eller svårigheter diskuteras. 
Genom läsningen av texterna, samtalet under den biblioterapeutiska sessionen och reflektionen av de
båda möjliggörs att individen skapar identifikation, erbjudas nya insikter och ökad förståelse både för sig
själv och andra samt ges möjligheten att bearbeta egna upplevda trauman genom att klä dem i
fiktionens ord.

I en trygg miljö

Våra biblioterapisessioner är kravlösa; du är välkommen oavsett om du har läst tio sidor eller inga alls.
Det finns heller ingen form av prestationskrav i vår biblioterapi – allas läsning är lika sann och viktig. 
Att skapa ett forum där deltagarna känner sig hörda, accepterade, sedda och fullständigt okränkbara är
också det som vår biblioterapeut sätter som högst på sin prioriteringslista; detta för att erbjuda en trygg
fristad för deltagarna att verka inom.

Läs med oss!

Att med litteraturen som katalysator skapa en välmåendekänsla hos individen och göra detta i en trygg
miljö är de grundpelare som vår biblioterapeut utgår ifrån i sin praktisering av biblioterapi. 
Litteraturen målgruppsanpassas och skräddarsys också efter dig som läsare; allt från omslag och
tematik till textstorlek och längd anpassas. 
På det sättet möjliggör vår biblioterapeut för att erbjuda en biblioterapeutisk upplevelse anpassad för
just dig.

Nyfiken?

Är du nyfiken på att testa? Kontakta vår biblioterapeut så berättar hon mer:
anna.karlsson@kvinnligprioritet.se

Vår Biblioterapeut: Anna Karlsson
Anna Karlsson är Litteraturvetare (Fil. Masters) och har
som första person i Sverige bedrivit biblioterapi
för unga institutionaliserade flickor.
I sin studie Biblioterapi; litteraturens kraft
visar hon hur biblioterapi kan användas som både
läs -och välmående främjande verktyg för målgruppen.
Vill du veta mer?
Kontakta oss för att beställa studien:
info@kvinnligprioritet.se