Projekt

My brain hums with scraps of poetry and madness

Under 2021 driver Kvinnlig Prioritet projektet “My brain hums with scraps of poetry and madness”, där syftet är att skapa trygga och målgruppsanpassade litterära forum för vår målgrupp; forum där deltagarna genom skapandet av egna textuttryck kan lyfta sina egna erfarenheter och problematik rörande den egna situationen utifrån sina villkor. Projektet redovisas sedan genom publika sammanslutningar runt om i Sverige med start i september 2021 där målgruppen får framföra sina textalster och dit för målgruppen berörda aktörer  från platsens region bjuds in. Detta dels för att uppmärksamma samt skapa medvetenhet kring målgruppens prekära situation. Dels för att skapa ett tryggt litterärt forum för målgruppen att ta plats inom kultursverige på sina villkor.

Projektet genomförs med stöd från Kulturrådet och Mölndals Stad

Vill du eller någon du känner vara med i “My brain hums with scraps of poetry and madness”? Kontakta oss på info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer!

BIBPSY

BIBPSY är ett unikt biblioterapiprojekt för unga kvinnor i psykisk ohälsa. Projektet drivs av den ideella föreningen Kvinnlig Prioritet med medel från Jämställdhetsmyndigheten och pågår under perioden 2018-12-31 till 2019-11-30.

Målet med BIBPSY är att bidra till att fördjupa kunskaper om biblioterapi som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa samt sprida kunskap om metoden till relevanta aktörer.

Biblioterapi kan enklast beskrivas som användandet av litteratur för att öka individens välmående. Genom BIBPSY kommer ett 50-tal personer ur målgruppen att erbjudas målgruppsanpassad biblioterapi, med syftet att genom läsning av utvald litteratur främja välmående och personligt växande genom den reflektion och de samtal som biblioterapin innebär.

Vill du veta mer om biblioterapi och hur du eller din organisation kan använda Er av verktyget? Kontakta vår biblioterapeut: anna.karlsson@kvinnligprioritet.se så berättar hon mer!

bibliotherapy

FEMMETON

För att sprida information om målgruppens situation och samtidigt skapa engagemang för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom en starkare digital närvaro, har Kvinnlig Prioritet startat initiativet FEMMETON.  

Kvinnlig Prioritet vill samla och bjuda in till digitala konserter där kvinnliga artister framför valfria alster. Artisten väljer själv vilka alster som framförs och hur långt densamme framträdande skall vara samt spelar själv in sitt framförande och lyfter samtidigt målgruppens situation. Genom att tillsammans sprida information om målgruppens prekära situation och behov, hoppas vi kunna göra en gemensam insats som leder till att unga kvinnor i psykisk ohälsa får det målgruppsanpassade kontinuerliga stöd som densamma idag saknas.

Lyssna på våra FEMMETON konserter här: https://www.instagram.com/kvinnligprioritet/channel/ 

Vill du eller någon du känner vara med i FEMMETON? Kontakta oss på info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer!

FEMMETON

Page of Mind

Page Of Mind (P.O.M); är en feministisk dagstidning med särskilt fokus på kvinnor i psykosocialt utanförskap. P.O.M innehar utgivningsbevis och produceras, editeras och skapas av och för målgruppen unga kvinnor i psykisk ohälsa.

Varje nummer av P.O.M utgår ifrån ett utvalt tema eller fokus och innehåller allt från biblioterapi och mindfulness till intervjuer och reportage. En stor del av P.O.Ms innehåll består av ett helt fritt forum för målgruppen; här får individer möjligheten att göra just sin röst hörd!

Klicka här för att läsa vårt senaste nummer!

Triumf att finnas till

För att sprida BIBPSYs resultat i en annan kontext och göra det tillgängligt för allmänheten har Kvinnlig Prioritet parallellt med projektet producerat ett allkonstverk tillsammans med målgruppen; Triumf att finnas till. Triumf att finnas till är en vinylskiva med tonsättningar av Edith Södergrans alster Hyacinten, Landet som icke är och Triumf att finnas till där målgruppen är involverad i såväl sång, foto, design av omslag som litteratururval. Vinylen säljs för 249:- och inkluderar en biblioterapinovell, en anteckningsbok samt en minirapport med BIBPSYs resultat. Dessutom har vi ordnat så att du efter ditt köp kan lyssna på låtarna online via en länk som följer med allkonstverket; bra va?!

Kvinnlig Prioritet Triumf att Finnas till

För Livet
Projektet För Livet var ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och eller utanförskap. Projektet, finansierat av Göteborgs Stad, drevs av Kvinnlig Prioritet och syftade till att låta målgruppen med hjälp av konsten uttrycka sin individuella kamp i kontexten av den psykiska ohälsan, samsjukligheten och eller utanförskapet. Detta skedde genom att individer från målgruppen under projekttiden träffades i en kreativ verkstad i Kvinnlig Prioritets lokaler för att skapa individuella konstprojekt som  sedan ställdes ut för allmänheten vid projektets avslut.

Art For Life kvinnodagsvernissage för projektet För Livet

Som avslutning på projektet hölls vernissage den 8 mars på Frölunda Kulturhus med stor uppslutning. Under vernissagen uppmärksammades projektets deltagare och deras individuella konstverk, vår styrelseordförande Anna Karlsson höll tal och det bjöds på musik av och från  Moa Dannefjord.