I Kvinnlig Prioritet finns två former av medlemskap.

  • Fullt medlemskap

Föreningens medlemmar ska vara ideella organisationer, personer, institutioner
och företag som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna.
Medlemsorganisation ska acceptera och verka för de ändamål som beskrivs
i Kvinnlig Prioritets stadgar. Fullt medlemskap innebär motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

  • Stödjande medlemskap

Övriga som önskar stödja de ändamål som beskrivs i stadgarna kan bli stödjande medlemmar. Stödjande medlem har rätt att närvara med en observatör med yttranderätt på årsmötet.

Ansökan om fullt medlemskap/stödjande medlemskap görs skriftligen och beviljas/avslås av styrelsen. Anmälan om utträde görs senast en månad före ordinarie årsmöte.


Medlemsavgift

Medlemsavgifter för fullt medlemskap och stödjande medlemskap kommande kalenderår fastställs av årsmötet. Medlemsavgift för innevarande år ska betalas före ordinarie årsmöte för förslags- och rösträtt på årsmötet. Medlem som inte betalt avgiften före årets utgång har förlorat sitt medlemskap. Medlemsavgift erläggs i samband med inträde i föreningen och är för 2018 100 kr för stödjande medlemskap och 150 kr för fullt medlemskap

Mejla till info@kvinnligprioritet.se om du är intresserad av att bli medlem!